FAQ Verkoop
Na afdruk van de magazijnbon kan ik een orderregel nog wijzigen. Kan ik dat voorkomen?
Ja, dat kan. Via parameter 0-VERKOOP kunt u ervoor zorgen dat als u een orderregel wilt gewijzigd nadat deze op een magazijn is geprint, die wijziging pas wordt geaccepteerd na invoer van een authorisatiecode.

Als op de standaardlocatie onvoldoende voorraad ligt maar ergens anders wel, kan ik dan voorkomen dat H&L een pop-up venster toont met locaties waar voorraad ligt.
Ja, dat kan. Via parameter 0-VERKOOP kunt u regelen dat er in deze situatie geen adviesvenster wordt getoond.

Bij terugmelden van een order zie ik regels die niet op de magazijnbon staan. Kan ik ook regelen dat alleen de regels van de magazijnbon zichtbaar worden?
Dat is mogelijk wanneer u kiest voor de optie 'terugmelden op magazijnbonnnummer'. Voor het activeren van die optie adviseren adviseren we u overigens met klem om eerst te overleggen met een software specialist van Comlogic over de implicaties van deze nieuwe werkwijze. Met hem kunt u dan een implementatieplan voor deze werkwijze afspreken.

Bij verzamelfacturering wordt het verzendadres in de body van de factuur geprint. Kan deze ook in de kop worden afgedrukt?
Bij verzamelfacturering bestaat de kans dat een factuur bestaat uit leveringen naar meer dan één verzendadres. In dat geval is het technisch niet mogelijk om 'het verzendadres' in de kop af te drukken. Het zijn er dan immers meer dan één.
Wanneer echter alle te verzamelen orders per factuur naar hetzelfde verzendadres zijn verstuurd, dan kunt u via parameter 0-VERKOOP aangeven dat u in dat geval het verzenadres wel in de kop van de factuur afgedrukt wilt hebben.

De berekende leverdatum van sommige orderregels ligt verder dan die van de orderkop. Hoe kan dat?
Als een artikel niet (of niet volledig) op voorraad is om een orderregel uit te kunnen leveren, dan moet er voorraad bijbesteld worden. In dat geval bepaalt H&L (indien geactiveerd via parameter 0-VERKOOP) de leverdatum van het artikel. Of deze berekening alleen bij 0-leveringen plaats moet vinden of ook bij deelleveringen kunt u instellen via parameter 0-VERKOOP.

De leverdatum in de orderkop wordt soms een dag verder gezet dan ik zou verwachten. Wat kan daarvan de reden zijn?
Vanuit oogpunt van handling is in H&L in parameter 0-VERKOOP een mogelijkheid opgenomen om aan te geven dat u vanaf een bepaald tijdstip op de dag niet meer uitlevert. Indien geactiveerd betekent dat, dat orders die vanaf dat tijdstip worden ingevoerd, de vroegste leverdatum dus automatisch morgen (i.e. de eerstvolgende werkdag) wordt.
Voor sommige bedrijven geldt, dat ze voor het uitleveren van een order standaard 1 of meer werkdagen nodig hebben (uiteraard afhankelijk van het assortiment). Indien die situatie bij uw bedrijf van toepassing is, kunt u via parameter 0-VERKOOP aangeven hoeveel handlingdagen er bij de leverdatum moeten worden opgeteld.

Haalt filiaalbevoorrading de voorraad uit een centraal magazijn of uit het per artikel gedefinieerde magazijn?
Beide opties zijn voorhanden. U bepaalt zelf via parameter 0-FILBEV welke methode u wenst te gebruiken (lees: bij uw manier van werken past)

Ik wil bij het kopiëren van een artikel andere rubrieken kunnen ingeven dan H&L standaard vraagt. Is dat flexibel instelbaar?
Ja, met ingang van versie 8.0 kunt u via parameter 1-QK400C instellen of u de kopieerslag met door Comlogic vooraf ingestelde ingaven wilt hanteren. Zo niet, dan kunt u instellen welke rubrieken uit het stamblad u wilt kunnen invoeren tijdens de kopieerslag.
Ik wil voorkomen dat een artikel met vaste verkoopeenheden in een andere eenheid (bijvoorbeeld per stuk) kan worden verkocht. Is dat mogelijk?
Zeker. In het artikel stamblad kunt u vastleggen wat de vaste (veelvoud) verkoophoeveelheid is. Via parameter 0-VERKOOP kunt u vervolgens aangeven of u afwijkende aantallen wilt verbieden. Ook is het mogelijk dat slechts gesignaleerd wordt dat de verkoop met een afwijkend aantal wordt genoteerd maar dat de verkoper zelf mag beslissen of dit bij wijze van uitzondering toch toegestaan is.

Ik zie bij balieorder invoer kortingen verschijnen. Kunnen die ook 'onzichtbaar' worden gemaakt zodat klanten niet van elkaar kunnen zien welke korting ze krijgen?
Ja, dat is mogelijk. Daarvoor hebben we in parameter 0-VERKOOP een schakelaar opgenomen die er - mits geactiveerd - voor zorgt dat bij Balieorder invoer geen korting zichtbaar wordt gemaakt. In de orderregel listbox kunt u zelf de kortingkolom onzichtbaar maken of desgewenst toch weer even zichtbaar maken.

Ik zie dat in de statistieken de orderkorting niet wordt meegeteld. Waarom niet?
Het wel of niet meetellen van de orderkorting (ook wel factuurkorting genoemd) is afhankelijk van uw visie op de statistieken. Daarom hebben we via parameter 0-STATISTIEK de keuze geboden om deze korting wel of niet mee te tellen.

Ik zou een magazijn willen uitsluiten voor filiaalbevoorrading. Is dat mogelijk?
Zeker is dat mogelijk. U kunt in parameter 0-FILBEV nl. aangeven voor welke (maximaal 50) magazijnen de filiaalbevoorrading mag werken. Als een betreffend magazijnnummer niet in deze reeks voorkomt, is filiaalbevoorrading met dit magazijn niet toegestaan.

In de statistieken wordt het aantal x geleverd geteld in plaats van het aantal keer verkocht. Kan dat worden aangepast?
Hoe de statistieken het 'aantal doorgangen' telt is afhankelijk van de instelling in parameter 0-VERKOOP. Daar kunt u aangeven dat het systeem het aantal x geleverd (dat hoger is dan aantal x verkocht als een order gedeelleverd wordt) moet tellen of het aantal x verkocht.

Is het mogelijk om directe leveringen en in- op verkopen te wijzigen via Order invoer en de wijzigingen direct door te vertalen naar de inkoopkant?
Ja, dat is vanaf versie 8.0 mogelijk. Via parameter 0-VERKOOP kunt u aangeven dat u dit type orders via Order invoer wilt kunnen wijzigen (of laten vervallen). Alle door te voeren correcties worden bij afsluiting van de verkooporder vervolgens automatisch aan de inkoopkant doorgevoerd.

Kan H&L ook met voorfacturering werken?
Jazeker. In dat geval kunt u na terugmelding van de order direct een factuur laten berekenen en printen. We adviseren u om eerst te overleggen met een software specialist van Comlogic over de implicaties van deze nieuwe werkwijze. Met hem kunt u dan een implementatieplan voor deze werkwijze afspreken.

Kan ik bepaalde artikelen - afhankelijk van verkoopcijfers - uitschakelen voor in- op verkoop en directe levering?
Ja, dat is mogelijk. U kunt nl. in parameter 0-VERKOOP aangeven t/m welke ABC klasse in- op verkopen en directe leveringen zijn toegestaan. Als een artikel dus onvoldoende verkocht wordt en in een lagere klasse terecht komt, zullen in- op verkopen en directe leveringen niet worden geaccepteerd.

Kan ik de leverdatum van de hele order automatisch laten aanpassen als een orderregel een leverdatum heeft die verder ligt dan de leverdatum uit de orderkop?
Ja, dat kan. Daarvoor dient in parameter 0-VERKOOP te worden aangegeven dat u dit wilt. Indien van toepassing wordt u dan via een vraag voorgelegd of de datumwijziging in de hele order moet worden doorgevoerd.

Kan ik op eenvoudige wijze zien wanneer en voor welke prijs een artikel in het verleden is verkocht aan een klant?
Ja, dat kan. Via parameter 1-$CTL-700/701/702 kunt u aangeven dat u bij Order invoer en Verkoop info een knop wilt zien waarmee u direct genoemde historische informatie kunt opvragen.

Kan ik voor alle medewerkers regelen dat ze alleen voorraad van de vestiging mogen verkopen waar ze toe behoren?
Dat is mogelijk. Per verkoper geeft u dan aan tot welke vestiging (lees: welk magazijn) ze behoren. Via parameter 0-VERKOOP kunt u vervolgens aangeven dat zowel voor Order invoer als voor Balieorder invoer altijd het vestigingsmagazijn als default magazijn moet worden ingevuld.

Soms wordt er iets niet uitgeleverd terwijl ik de order wel had teruggemeld. Hoe kan dat?
Als een order niet volledig kan worden uitgeleverd kan zich navolgende complicatie voordoen. Als dan een ontvangst wordt geboekt van een artikel dat in de verkooporder als niet (volledig) te leveren geregistreerd is en de verkooporder is nog niet gereedgemeld, dan wordt de terugmelding van de order ongedaan gemaakt.
Om deze situatie te ondervangen kunt u via parameter 0-VERKOOP instellen dat als er voor een incomplete orderregel al een magazijnbon is afgedrukt, geen backorder bevoorrading plaats mag vinden en de order dus ongemoeid moet worden gelaten. Na gereedmelding van het wel leverbare deel van de order kan de betreffende orderregel dan weer worden bevoorraad. Of naast de betreffende orderregels ook de orderkop terugmelding ongedaan wordt gemaakt is overigens ook afhankelijk van uw instelling via parameter 0-VERKOOP.
Let op dat u - als u van deze werkwijze gebruik wilt maken, ook gebruik zult moeten gaan maken van het backorderadvies over de voorraad. De ontvangst in het voorbeeld wordt dan nl. niet meer aan de backorder gegeven maar in de vrije voorraad geplaatst.

Voorziet H&L in de registratie van retouren?
Ja, H&L heeft zelfs meerdere registratievormen voor retouren.
1. Via de nazorg module.
Daarin kunt u een creditorder laten aanmaken i.v.m. de retourzending
2. Via een separate Order invoer RETOUREN functie
Daarin kunt u onder andere (via paramter 0-VERKOOP) kiezen of onder omstandigheden slechts een deel van de retourwaarde moet worden vergoed aan de klant.
Voor beide functies adviseren we u om contact op te nemen met een software specialist van Comlogic. Hij kan u volledig informeren over de werking van genoemde functies.

Waarom komt m'n magazijnbon er niet uit?
Dat kan een aantal oorzaken hebben waarvan we de meest voorkomende hier beschrijven:
1. De levertijd van de orderregel ligt verder dan uw selectiedatum t/m (meestal vandaag). Er hoeft dus nog niet geleverd te worden
2. Op geen van de orderregels is iets leverbaar
3. De code magazijnbewerking in de orderkop staat niet op 3
4. De order is geblokkeerd vanwege kredietoverschrijding
5. De order is niet volledig leverbaar en er mag niet gedeelleverd worden

Meer lezen over ...

   
Gooimeer 1
   
1411 DC  Naarden
    Nederland

    T:  +31(0)85 236 7180
   
E:  info@comlogic.nl

    HOME  |  NEEM CONTACT OP LEVERINGSVOORWAARDEN

KvK nr:   32060515
BTW nr:  NL8036.63.560.B.01